Jalostusvaatimukset

JALOSTUSVAATIMUKSET

Pentueen rekisteröinnin ehtona on rodun PEVISA-ohjelma
(Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma).
Samojedinkoirien PEVISA, voimassa 1.1.2019 – 31.12.2023

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto,
    joka ei saa astutushetkellä olla 18 kk vanhempi. 
  • Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A saaneen koiran kanssa tai vaihtoehtoisesti C-lonkkaista käytettäessä yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvon tulee astutushetkellä olla vähintään 101.

Rotujärjestön asettamat vaatimukset jalostukseen käytettäville samojedinkoirille täydentävät PEVISA-määräyksiä. Jalostustoimikunta voi harkintansa mukaan painaviksi katsomistaan syistä poiketa näistä vaatimuksista, paitsi kohdan 4 osalta. Vaatimusten tulee täyttyä astutushetkellä. Jalostusvaatimukset täyttävät pentueet otetaan rotujärjestön ylläpitämälle pentulistalle astutuksen jälkeen. Ne pentueet, jotka eivät täytä kaikkia vaatimuksia, otetaan pentulistalle pentueen syntymän jälkeen. Syntyneiden listalle kirjataan pentueen kohdalle ne jalostusvaatimusten asiakohdat, jotka eivät pentueessa toteudu.

TAVOITE: Siitokseen käytettävät koirat ovat henkisesti ja ruumiillisesti mahdollisimman terveitä ja rotumääritelmän mukaisia, eikä niillä saa olla rotumääritelmän mukaisia hylkääviä virheitä. Suunnitellun pentueen vanhemmilla ei ole samoja heikkouksia, vaan ne täydentävät toisiaan.

Nämä vaatimukset ovat voimassa 1.9.2020 alkaen.

1. Koiralla on näyttöä sen ulkomuodon ja luonteen sopivuudesta suvunjatkamiseen:

Uroksella on vähintään yksi näyttelykäynti tuloksella laatuarvostelun EH, eikä yksikään ole koiran täytettyä 2 vuotta arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi HYL tai EVA. Näyttelykäynnin voi korvata vähintään 12 kuukauden ikäisenä suoritettu virallinen jalostustarkastus maininnalla ’Hyväksytty’ tai ’Hyväksytty varauksin’.

Nartulla on kolme virallista näyttelytulosta, joista ainakin yksi on laatuarvostelun EH, eikä yksikään ole koiran täytettyä 2 vuotta arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi HYL tai EVA. Yhden näyttelykäynnin voi korvata vähintään 12 kuukauden ikäisenä suoritettu virallinen jalostustarkastus maininnalla Hyväksytty’ tai ’Hyväksytty varauksin’ tai hyväksytty REK/REKÄ–tulos.

2. PEVISA-vaatimusten lisäksi Kennelliiton jalostustietokannassa olevien lonkkaindeksien tulee kaikissa yhdistelmissä jäädä keskivertoa paremmaksi, eli vanhempien keskiarvon tulee olla vähintään 101, arvosteluvarmuuden ollessa molemmilla osapuolilla vähintään 72 %. Yhdistelmään, jonka molemmilla osapuolilla ei ole olemassa lonkkaindeksiä, indeksivaatimusta ei sovelleta. Rotujärjestö suosittelee myös kyynärnivelten tutkimusta.

3.Koiralla on virallinen, voimassa oleva silmätarkastuslausunto, eikä se osoita oireita perinnöllisistä silmäsairauksista kuten PPM, PHTVL/PHPV aste 2-6, katarakta, GRD, TRD, glaukooma, entropion, ektropion, korneadystrofia, PRA, kuivasilmäisyys tai kyynelkanavan kehityshäiriö, eikä sillä ole runsaita cilia aberranta -löydöksiä. Jos yhdistelmässä toisella on muutama ylimääräinen ripsi, tulee toisen olla ollut aina terve ja sen sukurasitteen sairauden suhteen mahdollisimman pieni. Ektooppista ciliaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää siitokseen. Gonioskopian teettämistä siitokseen käytettäville koirille suositellaan SKL:n ohjeen mukaisesti. Lievä tai kohtalainen ICAA tuloksen saanutta koiraa saa parittaa vain tutkitusti terveeksi todetun kanssa. Vakava ICAA -tuloksen saanutta koiraa ei tule käyttää siitokseen. Koiraa, jolla on silmäsairaita jälkeläisiä, ei pääsääntöisesti tule käyttää siitokseen.

4. Koiraa ei saa käyttää siitokseen, jos sen on todettu sairastavan epilepsiaa tai jotakin sisäelinsairautta tai sen jälkeläisissä on todettu sairauksia, joiden syy on todennäköisesti perinnöllinen. Sairastapaukset tulee aina raportoida jalostustoimikunnalle. Atopiaa tai allergiaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää siitokseen.

5.Siitokseen käytettävän nartun alaikäraja on astutushetkellä 24 kk ja uroksen 18 kk. Ensikertalaisen nartun yläikärajaksi suositellaan astutushetkellä 5 v, muutoin 8 v. Keinosiemennystä ei saa käyttää koiran ensimmäisen pentueen aikaansaamiseksi.

6. Sukusiitosprosentin on jäätävä aina alle 6,25 % kuuden sukupolven mukaan laskettuna. Koirien geneettisen monimuotoisuuden testaamista suositellaan ja sen tuloksen ollessa tiedossa, pyritään parittamaan mahdollisimman eriperintäiset yksilöt keskenään.

7. Kun uroksella on Suomessa rekisteröitynä kymmenen tai nartulla viisi pentua, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu vähintään 50 % lonkkien ja silmien osalta riittävän hyvin tuloksin: jälkeläisten lonkkaindeksien keskiarvo on vähintään 101 ja silmät pääsääntöisesti terveitä vähintään vuoden ikäisenä tutkittuna. Jälkeläisen silmäsairaus käsitellään tapauskohtaisesti huomioiden kunkin yksilön sukurasite.

Tästä kohdasta voidaan poiketa Suomeen siitoskäyttöön määräajaksi (1-2 vuotta) lainatun uroksen kohdalla, jota kuitenkin koskevat vaatimukset muilta osin kuten suomalaisomistuksessa olevaa koiraa.

8. Kasvattaja on rotujärjestön ja Suomen Kennelliiton jäsen, ja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.

9. Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan vastaisesti kasvatustyössään, koiranpidossaan tai pentujen myynnissä.