Jalostussuositukset

Pentueen rekisteröinnin ehtona on rodun PEVISA-ohjelma*
Samojedinkoirien PEVISA, voimassa 1.1.2024 - 31.12.2028

  • Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto ja voimassa oleva silmätarkastuslausunto, joka ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi. Lonkkaniveldysplasian raja-arvo on C, ja tuloksen C saanut koira voidaan parittaa vain tuloksen A tai B saaneen koiran kanssa.

* Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma

Rotujärjestön asettamat suositukset jalostukseen käytettäville samojedinkoirille täydentävät PEVISA-määräyksiä. Jalostustoimikunta voi harkintansa mukaan painaviksi katsomistaan syistä poiketa näistä suosituksista. Suositusten tulee täyttyä astutushetkellä. Jalostussuositukset täyttävät pentueet otetaan rotujärjestön ylläpitämälle pentulistalle astutuksen jälkeen. Ne pentueet, jotka eivät täytä kaikkia suosituksia, otetaan pentulistalle pentueen syntymän jälkeen. Syntyneiden listalle kirjataan pentueen kohdalle ne jalostussuositusten asiakohdat, jotka eivät pentueessa toteudu.

TAVOITE:

Jalostukseen käytettävät koirat ovat henkisesti ja ruumiillisesti mahdollisimman terveitä ja rotumääritelmän mukaisia, eikä niillä saa olla rotumääritelmän mukaisia hylkääviä virheitä. Suunnitellun pentueen vanhemmilla ei ole samoja heikkouksia, vaan ne täydentävät toisiaan.

Nämä suositukset ovat voimassa 1.1.2023 alkaen.

1. Koiralla on näyttöä sen ulkomuodon ja luonteen sopivuudesta suvunjatkamiseen:

Uroksella on vähintään yksi näyttelykäynti tuloksella laatuarvostelun EH, eikä yksikään ole koiran täytettyä 2 vuotta arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi HYL tai EVA. Näyttelykäynnin voi korvata vähintään 12 kuukauden ikäisenä suoritettu rotujärjestön virallinen ulkomuodon jalostustarkastus maininnalla ’Hyväksytty’ tai ’Hyväksytty varauksin’.

Nartulla on kolme virallista näyttelytulosta, joista ainakin yksi on vähintään laatuarvostelun EH, eikä yksikään ole koiran täytettyä 2 vuotta arkuuden tai aggressiivisuuden vuoksi HYL tai EVA. Yhden näyttelykäynnin voi korvata vähintään 12 kuukauden ikäisenä suoritettu rotujärjestön virallinen ulkomuodon jalostustarkastus maininnalla Hyväksytty’ tai ’Hyväksytty varauksin’, tai hyväksytty REK/REKÄ–tulos.

2. PEVISA-vaatimusten lisäksi Kennelliiton jalostustietokannassa olevien lonkkaindeksien tulee kaikissa yhdistelmissä jäädä keskivertoa paremmaksi, eli vanhempien keskiarvon tulee olla vähintään 101, arvosteluvarmuuden ollessa molemmilla osapuolilla vähintään 72 %. Indeksivaatimusta ei sovelleta yhdistelmään, jossa molemmilla osapuolilla ei ole olemassa lonkkaindeksiä tai arvosteluvarmuus on alle 72 %. Rotujärjestö suosittelee myös kyynärnivelten tutkimusta.

3. Koiralla on virallinen, voimassa oleva silmätarkastuslausunto, eikä se osoita oireita perinnöllisistä silmäsairauksista kuten vakava PPM, PHTVL/PHPV aste 2-6, katarakta (kortikaalinen, posterior polaarinen tai nukleaarinen), GRD, TRD, glaukooma, entropion, ektropion, endoteliaalinen sarveiskalvon dystrofia, PRA, perinnöllinen kuivasilmäisyys, kyynelkanavan kehityshäiriö tai vakava distichiasis. Jos yhdistelmässä toisella osapuolella on (ei vakava) distichiasis, tulee toisen olla ollut aina terve ja sen sukurasitteen sairauden suhteen mahdollisimman pieni. Gonioskopian teettämistä jalostukseen käytettäville koirille suositellaan SKL:n ohjeen mukaisesti. Lievä tai kohtalainen ICAA tuloksen saanutta koiraa saa parittaa vain tutkitusti terveeksi todetun kanssa. Vakava ICAA -tuloksen saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

4. Koiraa ei saa käyttää jalostukseen, jos sen on todettu sairastavan epilepsiaa tai jotakin sisäelinsairautta, tai sen jälkeläisissä on todettu sairauksia, joiden syy on todennäköisesti perinnöllinen. Sairastapaukset tulee aina raportoida jalostustoimikunnalle. Atopiaa tai allergiaa sairastavaa koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

5. Jalostukseen käytettävän nartun alaikäraja on astutushetkellä 24 kk ja uroksen 18 kk. Ensikertalaisen nartun yläikärajaksi suositellaan astutushetkellä 5 v, muutoin 8 v. Nartun pentueiden synnytysten välin tulee olla vähintään kymmenen kuukautta. Keinosiemennystä ei saa käyttää koiran ensimmäisen pentueen aikaansaamiseksi.

6. Sukusiitosprosentin on jäätävä aina alle 6,25 % kuuden sukupolven mukaan laskettuna.

7. Kun uroksella on Suomessa rekisteröitynä kymmenen tai nartulla viisi pentua, tulee sen jälkeläisistä olla tutkittu vähintään 50 % lonkkien ja silmien osalta riittävän hyvin tuloksin: jälkeläisten lonkkaindeksien keskiarvo on vähintään 101 ja silmät pääosin terveitä vähintään vuoden ikäisenä tutkittuna. Jälkeläisen silmäsairaus käsitellään tapauskohtaisesti, huomioiden kunkin yksilön sukurasite.

Tästä kohdasta voidaan poiketa Suomeen jalostuskäyttöön määräajaksi (n. 1-2 vuotta) lainatun uroksen kohdalla, jota kuitenkin koskevat vaatimukset muilta osin kuten suomalaisomistuksessa olevaa koiraa.

8. Kasvattaja on rotujärjestön ja Suomen Kennelliiton jäsen, ja on allekirjoittanut Suomen Kennelliiton kasvattajasitoumuksen.

9. Kasvattajan ei ole todettu toimineen hyvän kenneltavan vastaisesti kasvatustyössään, koiran pidossaan tai pentujen myynnissä.