Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n säännöt

1 §   Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Samojedinkoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Mäntsälä. Yhdistys on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n jäsen.

2 §   Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten samojedinkoirien kasvatusta ja jalostusta Suomessa.
Päämääriään yhdistys toteuttaa Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestöille laatiman ohjesäännön mukaisesti mm.

 • harjoittamalla valistus- ja tiedotustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksitekemiseksi
 • pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä oman julkaisun ja yhteisten tilaisuuksien avulla
 • antamalla opastusta jalostustoiminnassa ja neuvoja kaikissa samojedinkoirarotuun liittyvissä kysymyksissä
 • järjestämällä näyttelyitä ja kokeita
 • pitämällä yhteyttä Suomen Kennelliittoon, kennelpiireihin, muihin rotujärjestöihin kotimaassa sekä samojedinkoirarotua harrastaviin yhdistyksiin ulkomailla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä, muodostaa rahaston sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 §   Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosijäseniä, perhejäseniä tai ainaisjäseniä. Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, joka on toiminnallaan rikkonut näitä sääntöjä tai muuten vahingoittanut yhdistyksen toimintaa.

Hallituksen päätöksestä voi jäsen vedota yhdistyksen kokoukseen toimittamalla 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan, tiedoksiantopäivää lukuunottamatta, hallitukselle sitä tarkoittavan kirjelmän. 

Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä kirjallisesti ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta. 

Jäsenen, joka ei ole maaliskuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, hallitus erottaa yhdistyksestä ja poistaa jäsenluettelosta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. 

Vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseniksi yhdistyksen toiminta-alalla erikoisesti ansioituneita henkilöitä. 

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen. 

Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena ja vuosi- sekä perhejäsen vuosittaisena jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin seuraavalle vuodelle määrännyt.

4 §   Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kunkin henkilökohtainen varajäsen. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Ensimmäisenä ja toisena vuotena ratkaisee erovuoron arpa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen. 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. 

Kaikkien hallituksen jäsenten ja sihteerin on oltava Suomen Kennelliiton – Finska Kennelklubben ry:n jäseniä.

5 §   Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §   Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §   Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai tiedottamalla kokouksesta yhdistyksen omassa julkaisussa.

8 §   Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9 §   Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle;
 • valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkasja ja hänelle varamies kalenterivuodeksi kerrallaan;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.