Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n säännöt

1 §   Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Samojedinkoirayhdistys ry ja sen kotipaikka on Mäntsälä. Yhdistys on Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsen.

2 §   Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten samojedinkoirien kasvatusta ja jalostusta Suomessa.

Päämääriään yhdistys toteuttaa Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestöille laatiman ohjesäännön mukaisesti mm.

 • harjoittamalla valistus- ja tiedotustoimintaa harrastamansa rodun tunnetuksitekemiseksi
 • pitämällä kiinteää yhteyttä jäsenistöönsä omien julkaisujen ja yhteisten tilaisuuksien avullaantamalla opastusta jalostustoiminnassa ja neuvoja kaikissa samojedinkoirarotuun liittyvissä
  kysymyksissä
 • järjestämällä näyttelyitä ja kokeita
 • pitämällä yhteyttä Suomen Kennelliittoon, kennelpiireihin, muihin rotujärjestöihin kotimaassa
  sekä samojedinkoirarotua harrastaviin yhdistyksiin ulkomailla

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa kiinteistöjä, muodostaa rahaston sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja
rahankeräyksiä.

3 §   Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi pääsevät yksityiset henkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset, jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Jäsenet ovat joko vuosijäseniä, perhejäseniä, ainaisjäseniä tai kunniajäseniä. Vuosikokous voi kutsua hallituksen esityksestä kunniajäseniksi yhdistyksen toiminta-alalla erikoisesti ansioituneita henkilöitä.

Ainaisjäsen suorittaa kertakaikkisena ja vuosi- sekä perhejäsen vuosittaisena jäsenmaksuna sen summan, minkä vuosikokous on kulloinkin seuraavalle vuodelle määrännyt.

Jos jäsen haluaa erota, tehköön siitä kirjallisesti ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroaminen lasketaan tapahtuvaksi seuraavan kalenterivuoden alusta.

Jäsenen, joka ei ole maaliskuun loppuun mennessä maksanut jäsenmaksuaan, hallitus erottaa yhdistyksestä ja poistaa jäsenluettelosta. Maksettuja jäsenmaksuja ei suoriteta takaisin. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole mitään oikeutta sen omaisuuteen.

Jos jäsen kennel- tai harrastustoiminnassaan taikka muussa koiriin liittyvässä toiminnassaan toimii lain tai Suomen Samojedinkoirayhdistys ry:n tarkoitusperien, sääntöjen, ohjeiden tai määräysten vastaisesti, jäsen voidaan erottaa määräajaksi tai lopullisesti. Mikäli asianhaarat lieventävät, voidaan seuraamukseksi antaa varoitus. Hallituksen tulee varata jäsenelle 30 vrk aikaa antaa asiasta selvityksensä. Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin, eikä erotetulla jäsenellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Hallitus voi myös erottaa jäsenen (määräajaksi tai lopullisesti), mikäli jäsenelle on määrätty rangaistus eläinsuojelurikoksesta, jäsen on määrätty eläintenpitokieltoon tai Kennelliiton eettinen lautakunta on määrännyt jäsenelle sanktion teosta, jonka perusteella hänet on erotettu Kennelliiton jäsenyydestä tai hänelle on määrätty rekisteröinti- ja /tai kokeisiin / näyttelyihin osallistumiskielto. Hallituksen tulee varata jäsenelle 30 vrk aikaa antaa asiasta selvityksensä.
Maksettua jäsenmaksua ei makseta takaisin, eikä erotetulla jäsenellä ole oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

4 §   Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi valitut kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä sekä kunkin henkilökohtainen varajäsen. Vuosittain on erovuorossa kaksi (2) varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet. Ensimmäisenä ja toisena vuotena ratkaisee erovuoron arpa. Erovuoroiset voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) sen jäsenistä on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kaikkien hallituksen jäsenten ja sihteerin on oltava Suomen Kennelliiton - Finska Kennelklubben ry:n jäseniä.

5 §   Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 §   Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 §   Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta tiedottamalla kokouksesta yhdistyksen omassa julkaisussa. Yhdistyksen omaksi julkaisuksi luetaan Valkoturkki-lehti ja yhdistyksen verkkosivut.

8 §   Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

8a § Etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua tietoliikenneyhteyden kautta (etäosallistuminen), jos yhdistyksen hallitus niin päättää. Jos yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden kautta (etäosallistuminen), niin

 1. Kokouskutsussa on mainittava, mikäli etäosallistuminen yhdistyksen kokoukseen on myös mahdollista. Kokouskutsussa on myös mainittava, mihin 8a§ 2 momentin 2 kohdassa mainittu ennakkoilmoittautuminen on tehtävä.
 2. Etäosallistuvan jäsenen on ilmoitettava siitä yhdistyksen hallitukselle vähintään viikko ennen kokousta.
 3. Yhdistyksen hallituksen ja yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kokoukseen osallistujat todetaan yhdistyksen jäseniksi. 
 4. Äänestettäessä tietoliikenneyhteyden kautta (etäosallistuminen), on hallituksen huolehdittava äänestyksen salaisuuden ja vaalisalaisuuden säilymisestä.

9 §   Vuosikokous

 • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: kokouksen avaus;
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 • hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä;
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus;
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle;
 • valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle varamies kalenterivuodeksi kerrallaan;
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kokousta edeltävän vuoden loppuun mennessä, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §   Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.